چرا گربه از آب می ترسد؟

۱۳۹۹/۵/۱۶

دلیل ترس  گربه از آب


گربه ها کانال گوش عمیقی دارند.
در این تصویر گوش انسان و گوش گربه را برای مقایسه می بینید.

گوش گربه و انسان


به خاطر داشته باشید که گربه خیلی کوچک تر از انسان است، در حالی که خود گوش بزرگ است، داخل آن بسیار کوچک است. همچنین می توانید زاویه گوش را در عکس ببینید. چرا این مطلب مهم است؟ اگر رطوبت وارد گوش گربه شود ، خارج کردن آن سخت است که ممکن است منجر به عفونت شود. به همین دلیل است که همه ی گربه ها خود را در موقعیتی قرار می دهند تا داخل گوش آن ها خیس نشود.
به همین دلیل است که هیره یا مایت گوش (نوعی حشره) در گربه های خیابانی رایج است. هر چیزی که داخل گوش گربه ها برود به راحتی بیرون نمی آید.

دلیل دیگر این است که بیشتر گربه ها یک لایه پشم زیرین دارند. این لایه در برابر رطوبت محافظت نمی شود. اگر خیس شود آب را در خود و در نزدیکی پوست نگه میدارد درست مانند یک لباس خیس. این برای گربه هایی که در دما های سردتر قرار دارند بسیار خطرناک است و ممکن است دچار هیپوترمی شوند و خیلی سریع بمیرند.

گربه در حمام شستن گربه

منبع:https://www.quora.com/

..